วัดดอยผาตั้ง (เดิมเป็นสำนักสงฆ์) ตั้งอยู่บนยอดดอยอีกลูกหนึ่งบนผาตั้ง อยู่ที่ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีบริเวณพื้นที่ทั้งหมด 25 ไร่ วัดดอยผาตั้งเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยการนำของ คุณแม่สมสุข ใจมีสุขมากล้น และคณะ พร้อมด้วยศรัทธาชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ ทุกคนได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ก่อสร้างขึ้นเพื่อจะได้เป็นสถานที่บำเพ็ญประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา ขณะนั้นเริ่มก่อสร้างได้เพียงกุฎิทิศตะวันออกหลังหนึ่ง ศาลาไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคา ทางทิศตะวันตกอีกหลังหนึ่ง ส่วนศาลาที่ตั้งองค์พระประธานนั้น ได้ตั้งโตรงเสาไว้เพียงเท่านั้น

ศาลาเริ่มก่อสร้าง ยุคแรกฯ ปี พ.ศ. 2538.

เจ้าอาวาส (รูปที่ 2) ออกบิณฑบาตร.

สามเณรน้อย เชื้อสายเหล่ากอแห่งสมณะ.

              ต่อมาได้มีพระธรรมทายาท เดินทางมาจากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ รุ่นที่ 11 คือพระอาจารย์ปฤงคพ สุทฺธิโก ท่านได้ออกเดินธุดงค์แสวงหาความวิเวก ตามรอยพระพุทธองค์ ท่านได้ออกเดินธุดงค์จากจังหวัดตราด ขึ้นมาทางภาคเหนือเข้าสู่เขตจังหวัดเชียงราย และได้มุ่งขึ้นสู่ดอยผาตั้ง เพื่อหาสถานที่บำเพ็ญธรรมตามวิสัยของพระธุดงค์ต่อไป ต่อมาได้รับคำแนะนำจาก พระครูสถิตศีลสุนทร (สุพจน์ อภิวัณโณ) เจ้าคณะตำบลในขณะนั้น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ว่าสถานที่ สิ่งแวดล้อมเป็นสัปปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา
               การกำเนดเกิดขึ้น วัดดอยผาตั้ง ท่านพระอาจารย์ปฤงคพ สุทฺธิโก ได้มองเห็นสำนักสงฆ์แห่งนี้ ได้เห็นความเป็นสัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง หากสถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาปรับปรุง จะมีคุณประโยชน์เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (17กรกฎาคม2541) ท่านจึงได้ทุ่มเททั้งชีวิต พลังกาย พลังทางจิตใจ ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นและมั่นคงเรื่อยมา การก่อสร้าง และการบูรณะสำนักสงฆ์ดอยผาตั้ง ได้เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างเต็มที่ ได้สละทรัพย์ส่วนตัวมาใช้ในการก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนจตุปัจจัยจากคณะศรัทธาชาวบ้านผาตั้ง และคณะศรัทธาผู้ใจบุญจากทิศต่างฯ อีกมากมาย ด้วยแรงแห่งศรัทธา ของพระอาจารย์ปฤงคพ อีกทั้งของศรัทธาสาธุชนทั่วสาระทิศ ทำให้สำนักสงฆ์ดอยผาตั้งมีความพร้อมระดับหนึ่ง ที่สามารถจะปฏิบัติศาสกิจของพระสงฆ์ ของนักบวชที่แสวงหาซึ่งโมกขธรรม
               จุดประสงค์ วัดดอยผาตั้ง ธุดงคสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝึก ปฏิบัติธรรม ของพระภิกษุ สามเณร ชี พราหมณ์ อุบาสก อุบาสิกา ที่ปรารถนาความวิเวกทางจิต และอุปธิ เพื่อพบกับความสงบสุข ที่แท้จริงของชีวิต
               การปฏิบัติหน้าที่ ของพระอาจารย์ ท่านได้ทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญในพุทธศาสนาโดยแท้ ท่านได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนนาให้ประชาชนได้รับรู้ ทั้งศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้รู้จักการดำดงชีพโดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางของชีวิต ด้านกิจกรรมต่างฯ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ อำเภอเวียงแก่น จัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนทุกปี ได้อบรมหลักธรรมต่างฯ ให้ความรู้แก่พระสงฆ์สามเณร ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอเวียงแก่น อบรมนักเรียนให้ได้รู้หลักธรรมต่างฯ จัดโครงการเข้าค่าย อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้พื้นฐานของพระพุทธศาสนา รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ เพื่อจะได้เป็นคนดีของสังคม ของประเทศชาติต่อไป.