รวมภาพสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559  เดินทางจาริกแสวงบุญสู่ภาคใต้ โดยการนำของพระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก (เจ้าอาวาสวัดดอยผาตั้ง)